wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
 • Alvako.pl
  Meblowy Sklep Internetowy
  NIP: 619-121-93-03
 • E-mail:sklep@alvako.pl
 • Telefon794 79 18 81 (pn. - pt. 9 - 16)
  575 38 45 30 (dyżur telefoniczny pn. - pt.16 - 19, sob. 10 - 13)
 • Godziny działania sklepupn.-pt. 9 -16
Opinie o produktach
Chmura tagów

Regulamin 
Regulamin Sklepu Internetowego www.alvako.pl w żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.alvako.pl ważny od 25 grudnia 2014 roku.
 
Art. 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alvako.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Kempińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Alvako, Krzysztof Kempiński, ul. Architektów 5, 63-604 Baranów, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-121-93-03, REGON 301645770, adres poczty elektronicznej: sklep@alvako.pl , numer telefonu: 794791881 – zwanego dalej „Przedsiębiorcą” lub „Sprzedawcą”
2. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
3. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. Wszystkie towary objęte gwarancją producenta.
 
Art. 2 Ceny
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu www.alvako.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceny towaru nie obejmują kosztów przesyłki.
3. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi i gabarytów towaru oraz miejsca dostawy. Informację o cenie uzyskacie Państwo dodając produkt do koszyka i wypełniając niezbędne informacje związane z dostawą.
 
Art. 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Sklep internetowy www.alvako.pl umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
2. Zamówienia należy składać w języku polskim.
3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.alvako.pl, dopuszcza się również możliwość składania zamówień w formie e-mail lub telefonicznie.
 
Art. 4 Realizacja zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym: adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Powyższe dane należy również podać składając zamówienie w formie e-mail lub telefonicznie.
2. Złożone przez Kupującego zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, który przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Potwierdzając zamówienie Sprzedawca sprawdza parametry zamówienia, potwierdza dostępność towarów, wysokość kosztów transportu oraz w przypadku wybrania płatności w formie zaliczki przekazuje informację o jej wysokości.
3. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia przez Kupującego zamówienia jest dokonanie wpłaty zgodnie z ustaloną w zamówieniu formą płatności.
4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie wpłaty i określa przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia.
5. Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub je zmienić do momentu rozpoczęcia jego realizacji.
6. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres sklep@alvako.pl.
7. W momencie otrzymania zmiany zamówienia, sklep www.alvako.pl dokonuje korekty wcześniej ustalonych parametrów zamówienia i informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową.
8. Zamówiony towar w przeważającej części dostarczany jest transportem własnym sklepu www.alvako.pl, w niektórych przypadkach za pomocą wyspecjalizowanych firm spedycyjnych.
9. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
10. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu. Wniesienie dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
11. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wstępnie ustalanym przy potwierdzeniu realizacji zamówienia. Dokładna data dostawy towarów zostanie przekazana zamawiającym najpóźniej dzień przed jej realizacją.
12. Sklep www.alvako.pl nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
13. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić kompletność zamówienia oraz czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem www.alvako.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
14. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
15. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.
16. Wraz z towarem wydawany jest paragon lub na życzenie faktura VAT potwierdzająca dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 
Art. 5 Sposoby płatności za towar prezentowany na stronie www.alvako.pl
1. Możliwe są następujące formy płatności:
przedpłata - 100% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru,
zaliczka - w kwocie co najmniej 20% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru, pozostała część płatna gotówką przy dostawie towaru
2. Kwotę przedpłaty bądź zaliczki należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 93 1500 2152 1221 5000 5394 0000 prowadzony przez Santander Bank Polska S,A. W celu przyspieszenia identyfikacji płatności zalecane jest w tytule przelewu podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
5. W przypadku wyboru formy płatności "zaliczka" zaplata pozostałej części następuje przy dostawie towaru gotówką do rąk przewoźnika.
6. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 
Art. 6 Odstąpienie od umowy.
1. Konsument (Kupujący) może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alvako.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór załącznika znajduje się również pod treścią regulaminu.
2. W przypadku przesłania formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia drogę elektroniczną na adres e-mail: sklap@alvako.pl sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
4. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę). Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Jeśli Konsument zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 
Art. 7 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.alvako.pl
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
3. W razie niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu, braku elementów lub jeżeli przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy zostanie stwierdzona wada produktu Klient może złożyć reklamację. Zgłoszenie reklamacji należy złożyć:
 • logując się w serwisie www.alvako.pl w panelu klienta, lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alvako.pl, lub
 • w formie papierowej na adres:
P.H.U. Alvako
Krzysztof Kempiński
ul. Architektów 5
63-604 Baranów

W treści reklamacji należy podać dane niezbędne do identyfikacji zamówienia np. adres dostawy, numer zamówienia, itp. Dodatkowo prosimy o dokładne opisanie problemu z podaniem rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz przesłania zdjęć dokumentujących wadę. Dodatkowe informację nie muszą być podawane i nie wpływają na skuteczność reklamacji a jedynie ułatwią i przyspieszą jej rozpatrzenie.
4. Po otrzymaniu reklamacji zostanie ona rozpatrzona bez zbędnej zwłoki.
5. W przypadku wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności produktu z umową/rękojmi Klient zobowiazany jest dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedawcy. Dostarczenie rzeczy odbywa się przez kupującego na koszt sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6. Prezentowane w sklepie www.alvako.pl towary są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.
7. Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania mebli nie obejmuje wad będących skutkiem niewłaściwego uzytkowania produktów oraz wad powstałych na skutek niewłaściwych warunków w jakich produkty są użytkowane.
8. Ewentualne naprawy gwarancyjne realizowane są zgodnie z załączoną do towaru kartą gwarancyjną.
 
Art. 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 
Art. 9 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.alvako.pl . Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
3. Regulamin Sklepu Internetowego www.alvako.pl w żaden sposób nie ogranicza praw klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
 
 
DO POBRANIA:
Formularz odstąpienia od umowy.
 
 
 
Link do regulaminu obowiązującego klientów, którzy dokonali zakupów do 24.12.2014r

 


Przejdź do strony głównej

DLACZEGO MY


Doświadczanie!
Od 2007r robimy wszystko aby umeblowanie Państwa domu lub mieszkania było łatwe i przyjemne. Zdobyte doświadczenie oraz znajomość najnowszych trendów w meblarstwie, wystroju wnętrz i designie pozwala nam dostosować ofertę do potrzeb Naszych klientów.


Bezpieczna dostawa! 
Towar zawsze solidnie zapakowany, dostawa odbywa się transportem firmowym lub wyspecjalizowanymi firmami spedycyjnymi. Meble dostarczamy na terenie całego kraju.


Obsługa klienta!
Kładziemy nacisk na najwyższą jakość obsługi i sprawną komunikację z Klientem począwszy od pierwszego kontaktu aż po obsługę posprzedażową i gwarancyjną. Zawsze służymy poradą i wsparciem w doborze odpowiedniego towaru.


Towar w pierwszym gatunku!
W naszym sklepie oferujemy Klientom tylko produkty w pierwszym gatunku wprost od sprawdzonych polskich producentów.


24 miesiące gwarancji!
Wszystkie sprzedawane przez nas meble są fabrycznie nowe z pełną gwarancją producenta. W przypadku odkrycia wady w zakupionym produkcie drobne naprawy wykonywane są przez mobilny serwis u Państwa w domu, większe usterki usuwane w systemie door to door - towar jest odbierany przez serwis firmowy, naprawiany, a następnie dostarczany w to samo miejsce.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl