wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Dodatkowe opcje przeglądania

Opinie o produktach

Kontakt

 • Alvako.pl
  Meblowy Sklep Internetowy
  NIP: 619-121-93-03
 • E-mail:sklep@alvako.pl
 • Telefon794 79 18 81
 • Godziny działania sklepupn.-pt. 9:00-16:00

Chmura tagów

RegulaminRegulamin Sklepu Internetowego www.alvako.plw żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.alvako.pl ważny od 25 grudnia 2014 roku.
 
  Art. 1 Postanowienia ogólne 
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alvako.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Kempińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Alvako, Krzysztof Kempiński, ul. Architektów 5, 63-604 Baranów, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-121-93-03, REGON 301645770, adres poczty elektronicznej:  sklep@alvako.pl, numer telefonu: 794791881 – zwanego dalej „Przedsiębiorcą” lub „Sprzedawcą”
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT
 3. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. Wszystkie towary objęte gwarancją producenta.
 

Art. 2 Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu  www.alvako.plsą przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – mogą być wówczas przekazane osobie trzeciej, jako podwykonawcy, który realizuje umowę w imieniu Sprzedawcy.
 3. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru dane osobowe klientów sklepu są usuwane.
 

Art. 3 Ceny 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu www.Alvako.plsą wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny towaru nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi i gabarytów towaru oraz miejsca dostawy. Informację o cenie uzyskacie Państwo dodając produkt do koszyka i wypełniając niezbędne informacje związane z dostawą. 

 

Art. 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Sklep internetowy  www.alvako.plumożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu  www.alvako.pl , dopuszcza się również możliwość składania zamówień w formie e-mail lub telefonicznie.
 

Art. 5 Realizacja zamówienia 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Powyższe dane należy również podać składając zamówienie w formie e-mail lub telefonicznie.
 2. Złożone przez Kupującego zamówienie wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, który przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Potwierdzając zamówienie Sprzedawca sprawdza parametry zamówienia, potwierdza dostępność towarów, wysokość kosztów transportu oraz w przypadku wybrania płatności w formie zaliczki przekazuje informację o jej wysokości.
 3. Ostatecznym potwierdzeniem złożenia przez Kupującego zamówienia jest dokonanie wpłaty zgodnie z ustaloną w zamówieniu formą płatności. 
 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie wpłaty i określa przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia.
 5. Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub je zmienić do momentu rozpoczęcia jego realizacji. 
 6. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres sklep@alvako.pl
 7. W momencie otrzymania zmiany zamówienia, sklep www.Alvako.pl dokonuje korekty wcześniej ustalonych parametrów zamówienia i informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową. 
 8. Zamówiony towar w przeważającej części dostarczany jest transportem własnym sklepu www.Alvako.pl, w niektórych przypadkach za pomocą wyspecjalizowanych firm spedycyjnych. 
 9. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w potwierdzeniu złożenia zamówienia. 
 10. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu. Wniesienie dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
 11. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wstępnie ustalanym przy potwierdzeniu realizacji zamówienia. Dokładna data dostawy towarów zostanie przekazana zamawiającym najpóźniej dzień przed jej realizacją.
 12. Sklep  www.Alvako.pl nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. 
 13. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić kompletność zamówienia oraz czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem  www.Alvako.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
 14. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 15. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego. 
 16. Wraz z towarem wydawany jest paragon lub na życzenie faktura VAT potwierdzająca dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

Art. 6 Sposoby płatności za towar prezentowany na stronie www.Alvako.pl 

 1. Możliwe są następujące formy płatności: ​​
 • przedpłata - 100% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru,
 • zaliczka - w kwocie co najmniej 20% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru, pozostała część płatna gotówką przy dostawie towaru
 1. Kwotę przedpłaty bądź zaliczki należy wpłacić na rachunek bankowy Srzedawcy o numerze 93 1500 2152 1221 5000 5394 0000 prowadzony przez Bank Zachodni WBK Oddział w Kępnie. W celu przyspieszenia identyfikacji płatności zalecane jest w tytule przelewu podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku byboru formy płatności "zaliczk" zaplata pozostałej części następuje przy dostawie towaru gotówką do rąk przewoźnika. 
 4. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).


Art. 7 Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument (Kupujący) może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alvako.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór załącznika znajduje się również pod treścią regulaminu.
 2. W przypadku przesłania formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia drogę elektroniczną na adres e-mail: sklap@alvako.pl sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. 
 4. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. 
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę). Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 7. Jeśli Konsument zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia. 
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

Art. 8 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.alvako.pl 

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację logując się w serwisie www.Alvako.pl w Panelu klienta lub w formie e-mali pod adresem e-mail  sklep@alvako.plpodając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem. 
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
 3. Prezentowane w sklepie www.alvako.pl towary są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. 
 4. Ewentualne naprawy gwarancyjne realizowane są zgodnie z załaczoną do towaru kartą gwarancyjną.
  

Art. 9 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej  www.alvako.pl . Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego  www.alvako.pl w żaden sposób nie ogranicza praw klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

   

DO POBRANIA:
 

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (P.H.U. Alvako, Krzysztof Kempiński, ul. Architektów 5, 63-604 Baranów, e-mail:  sklep@alvako.pl, tel. 794 79 18 81) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail sklep@alvako.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. przelewem na konto bankowe; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Link do regulaminu obowiązującego klientów, którzy dokonali zakupów do 24.12.2014r 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl