DARMOWA DOSTAWA
DLA ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 4 000 zł

  
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin 

Regulamin Sklepu Internetowego www.alvako.pl w żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.alvako.pl ważny od 01 stycznia 2023 roku.

 

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.alvako.pl prowadzony jest przez Krzysztofa Kempińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU Alvako Krzysztof Kempiński, ul. Architektów 5, 63-604 Baranów, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 619-121-93-03, REGON 301645770, adres poczty elektronicznej: sklep@alvako.pl , numer telefonu: 794791881 – zwanego dalej „Sprzedającym”
 2. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 3. Sprzedający oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. Wszystkie towary objęte gwarancją producenta.

 Art. 2 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu www.alvako.pl są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny towaru nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi i gabarytów towaru oraz miejsca dostawy. Informację o cenie uzyskacie Państwo dodając produkt do koszyka i wypełniając niezbędne informacje związane z dostawą.

 Art. 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy www.alvako.pl umożliwia składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.alvako.pl, dopuszcza się również możliwość składania zamówień w formie e-mail lub telefonicznie.
 4. Sklep internetowy www.alvako.pl umożliwia korzystanie z usługi Konta Klienta, usługi newslettera oraz usługi Opinie klientów. Usługi te są świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników. 
 5. Korzystanie z usługi Konta Klienta wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www.alvako.pl.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera. W takim przypadku powinien skorzystać z linku o rezygnacji z subskrypcji z newslettera otrzymanego w każdej wiadomości lub skontaktować się ze Sprzedającym.
 8. Usługa Opinie klientów polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na karcie Towaru lub na karcie Opinii o sklepie, za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedającego, indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru lub Sklepu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego ani innych korzyści za korzystanie z tej usługi.
 9. Użytkownik dodając opinię ponosi odpowiedzialność za zamieszczoną przez siebie treść.
 10. Zabrania się umieszczania treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich. Zabrania się również zamieszczania treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
 12. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę.

Art. 4 Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym: adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Powyższe dane należy również podać składając zamówienie w formie e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokonując Zamówienia, Kupujący może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym www.alvako.pl Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru lub wpisanie szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na karcie produktu (np. rodzaj tkaniny, kolor tkaniny, układ prawo/lewostronny, kolor mebla itp), a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. następnie dokonanie wyboru formy wysyłki oraz formy płatności i kliknięcie w pole „Do kasy”,
  3. następnie wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail ewentualnie nazwy firmy wraz z nr NIP, oraz adresu dostawy Towarów, a także o ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Klienta, a chce je utworzyć wprowadzenie Loginu i ustalenie Hasła, ewentualne wyrażenie zgód formalnych oraz oświadczenie o zapoznaniu się regulaminem i akceptacją jego warunków poprzez odznaczenie tego faktu w odpowiednich polach oraz kliknięcie w przycisk „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”,
  4. następnie weryfikacja danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualna modyfikacja, wybór dokumentu sprzedaży (zgodnie z art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. -tj. z dnia 9 listopada 2018 r. DZ.U. z 2018 r. , poz. 2174 z późn.zm.- brak wskazania numeru NIP przy składaniu Zamówienia przez Zamawiającego, a tym samym wystawienie przez Sprzedającego paragonu niezawierającego tego numeru, uniemożliwia późniejsze wystawienie przez Sprzedającego faktury VAT dotyczącej tego Zamówienia) i w przypadku wyboru faktury weryfikacja danych do faktury VAT, możliwość zamieszczenia dodatkowych uwag w polu „Uwagi do zamówienia” i kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” co kończy proces składana zamówienia.
 4. Potwierdzeniem złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiadomość wysłana na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 5. Kupujący dokonuje wpłaty zgodnie z ustaloną w zamówieniu formą płatności.
 6. Sprzedający potwierdza otrzymanie wpłaty, sprawdza parametry zamówienia, potwierdza dostępność towarów i określa przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji, status zamówienia zmienia się na "Zamówienie w realizacji - potwierdzenie otrzymania wpłaty".
 7. Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub je zmienić do momentu rozpoczęcia jego realizacji.
 8. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres sklep@alvako.pl.
 9. W momencie otrzymania zmiany zamówienia, Sprzedający dokonuje korekty wcześniej ustalonych parametrów zamówienia i informuje Klienta o tym fakcie drogą mailową.
 10. Zamówiony towar dostarczany jest transportem własnym sklepu www.alvako.pl lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm spedycyjnych.
 11. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 12. Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie wstępnie ustalanym przy potwierdzeniu realizacji zamówienia. Dokładna data dostawy towarów zostanie przekazana zamawiającym najpóźniej dzień przed jej realizacją.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 14. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić kompletność zamówienia oraz czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem www.alvako.pl w celu wyjaśnienia sprawy.
 15. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy.
 16. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

Art. 5 Sposoby płatności za towar prezentowany na stronie www.alvako.pl

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. przedpłata - 100% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru,
  2. zaliczka - w kwocie 20% wartości zamówienia wraz z kosztami związanymi z dostawą towaru, pozostała część płatna gotówką przy dostawie towaru,
  3. zakup na raty - zgodnie z procedurą wybranego systemu ratalnego
 2. Kwotę przedpłaty bądź zaliczki należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 31 1090 1144 0000 0001 4447 7471 prowadzony przez Santander Bank Polska S,A. W celu przyspieszenia identyfikacji płatności zalecane jest w tytule przelewu podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Kupującego.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. W przypadku wyboru formy płatności "zaliczka" zaplata pozostałej części następuje przy dostawie towaru kartą lub gotówką do rąk przewoźnika.
 6. Sprzedający może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Art. 6 Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument (Kupujący) może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alvako.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Wzór załącznika znajduje się również pod treścią regulaminu.
 2. W przypadku przesłania formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia drogę elektroniczną na adres e-mail: sklap@alvako.pl sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.
 4. Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zamawiający proszony jest o kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia dokładnego adresu zwrotnego.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Towaru na czas transportu w sposób odpowiadający jego właściwościom, tj. zwrócić go w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu odpowiadającym wymogom oryginalnego dla celów odpowiedniego zabezpieczenia Towaru na czas transportu.
 6. Kupujący będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Jeśli Konsument zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. meble z wybranym przez Klienta materiałem i kolorem obicia, meble na wymiar, szafy z grafiką, itp.),
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  8. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Art. 7 Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży

 1. Poniższe przepisy mają zastosowania do Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument zawiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
   • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, 
   • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, 
   • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; 
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, który Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, chyba że Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w lit. b lub c powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli: 
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność; 
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego. 
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. 
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. 
 7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
 8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający. 
 9. Konsument udostępnia Sprzedającemu Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. 
 10. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedający demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową; 
  2. Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową; 
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego dokonania wymiany lub naprawy Towaru; 
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 13. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 
 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. 
 15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową. 
 16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 8 Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
 2. Jeżeli Towar ma wadę Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów albo gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę sprzedanego Towaru.
 3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.
 4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy.
 5. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Art. 9 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.alvako.pl

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
 3. W razie niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu, braku elementów lub jeżeli przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy zostanie stwierdzona wada produktu Klient może złożyć reklamację. Zgłoszenie reklamacji należy złożyć:
  1. logując się w serwisie www.alvako.pl w panelu klienta, lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@alvako.pl, lub
  3. w formie papierowej na adres: P.H.U. Alvako, ul. Architektów 5, 63-604 Baranów.
 4. W treści reklamacji należy podać dane niezbędne do identyfikacji zamówienia np. adres dostawy, numer zamówienia, itp. Dodatkowo prosimy o dokładne opisanie problemu z podaniem rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz przesłania zdjęć dokumentujących wadę. Dodatkowe informację nie muszą być podawane i nie wpływają na skuteczność reklamacji a jedynie ułatwią i przyspieszą jej rozpatrzenie.
 5. Po otrzymaniu reklamacji zostanie ona rozpatrzona bez zbędnej zwłoki.
 6. Prezentowane w sklepie www.alvako.pl towary są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.
 7. Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania mebli nie obejmuje wad będących skutkiem niewłaściwego użytkowania produktów oraz wad powstałych na skutek niewłaściwych warunków w jakich produkty są użytkowane.
 8. Ewentualne naprawy gwarancyjne realizowane są zgodnie z załączoną do towaru kartą gwarancyjną.

 Art. 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018, poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. 2017, poz. 1356).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady konsumenckie udzielane są pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

Art. 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.alvako.pl . Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego www.alvako.pl w żaden sposób nie ogranicza praw klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczna 2023 r.

 

 

 
 
DO POBRANIA:
 
 

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

DLACZEGO MY

Doświadczanie!
Od 2007r robimy wszystko aby umeblowanie Państwa domu lub mieszkania było łatwe i przyjemne. Zdobyte doświadczenie oraz znajomość najnowszych trendów w meblarstwie, wystroju wnętrz i designie pozwala nam dostosować ofertę do potrzeb Naszych klientów.
Bezpieczna dostawa! 
Towar zawsze solidnie zapakowany, dostawa odbywa się transportem firmowym lub wyspecjalizowanymi firmami spedycyjnymi. Meble dostarczamy na terenie całego kraju.
Obsługa klienta!
Kładziemy nacisk na najwyższą jakość obsługi i sprawną komunikację z Klientem począwszy od pierwszego kontaktu aż po obsługę posprzedażową i gwarancyjną. Zawsze służymy poradą i wsparciem w doborze odpowiedniego towaru.
Towar w pierwszym gatunku!
W naszym sklepie oferujemy Klientom tylko produkty w pierwszym gatunku wprost od sprawdzonych polskich producentów.
24 miesiące gwarancji!
Wszystkie sprzedawane przez nas meble są fabrycznie nowe z pełną gwarancją producenta. W przypadku odkrycia wady w zakupionym produkcie drobne naprawy wykonywane są przez mobilny serwis u Państwa w domu, większe usterki usuwane w systemie door to door - towar jest odbierany przez serwis firmowy, naprawiany, a następnie dostarczany w to samo miejsce.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu